Rejestracja    |    Zaloguj się

Regulamin świadczenia usług

drogą elektroniczną

portalu www.eventime.info

 

 

§ 1

 

Informacje ogólne

 

1.   Właścicielem serwisu eventime.info jest Magdalena Kettner prowadząca działalność pod firmą Polish Design Magdalena Kettner przy ul. Osobowickiej 143/3 we Wrocławiu (kod pocztowy 51-004), NIP 895 188 20 96, zwana dalej Usługodawcą.

 

2. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców usług polegających na umożliwieniu im zamieszczania ogłoszeń dotyczących najmu nieruchomości komercyjnych w serwisie eventime.info. Stanowi on również regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.0.1422  z późn. Zmianami), określaną dalej jako u.s.u.d.e.

3.    Adresem e-mail właściwym do kontaktu z Usługodawcą jest adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

4.  Klientem serwisu może być wyłącznie osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej prowadząca działalność gospodarczą (przedsiębiorca).

 

 

 

§ 2

 

Definicje

 

1.    Ilekroć w niniejszym regulaminie używane są poniższe pojęcia, należy przez nie rozumieć:

 

a)        Adres Korespondencyjny Usługodawcy – ulica Osobowicka 143/3, kod pocztowy 51-004 Wrocław,

b)        Serwis - serwis internetowy dostępny pod adresem www.eventime.info,

c)        Ogłoszenie - ogłoszenie przygotowane i zamieszczone przez Usługobiorcę będącego przedsiębiorcą stanowiące ofertę wynajmu określonych nieruchomości,

d)       Usługobiorca - osoba, o której mowa w § 1 ust. 4,

e)        Regulamin - niniejszy regulamin,

f)         Użytkownik - osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej korzystająca z sieci Internet, zainteresowana ofertą na stronie Serwisu,

g)        Konto - część Serwisu oddana do dyspozycji Usługobiorcy będącego przedsiębiorcą z branży eventowej, identyfikowana za pomocą adresu e-mail Usługobiorcy oraz loginu, pozwalająca mu na korzystanie z funkcji Serwisu, w szczególności na otrzymywanie wiadomości od użytkowników Internetu,

h)        Cennik - zestawienie ustalanych przez Usługodawcę opłat za usługi świadczone w ramach Serwisu www.eventime.info zawarte w załączniku nr 1 do Regulaminu i stanowiące jego integralną część

 

 

§ 3

 

Ogólne warunki korzystania z Serwisu

1.     Ogłoszenie pochodzi od Usługobiorcy, który samodzielnie ustala jego treść. Treść Ogłoszenia, w tym dołączone do niego zdjęcia, powinny w jasny sposób nawiązywać do jego przedmiotu i opisywać go w sposób dokładny, rzetelny oraz kompletny. Zamieszczenie Ogłoszenia powinno odzwierciedlać rzeczywisty zamiar dokonania transakcji, której Ogłoszenie dotyczy.

2.     Ogłoszenia dostępne są dla wszystkich użytkowników Internetu. Wraz z Ogłoszeniem na stronie Serwisu zamieszczany jest formularz kontaktowy, który umożliwia każdemu użytkownikowi Internetu przesłanie wiadomości na adres e-mail przypisany do Konta.

3.     Jedno Ogłoszenie może dotyczyć tylko jednego obiektu. Ten sam obiekt w tym samym czasie może być przedmiotem tylko jednego Ogłoszenia zamieszczonego przez danego Usługobiorcę.

4.     Ogłoszenie jest emitowane przez okres wynikający z oferty zamieszczonej w Cenniku.

5.     Usługobiorca jest odpowiedzialny za publikowane treści (w tym zdjęcia) i gwarantuje, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz prawem, a ich publikacja nie narusza praw Usługodawcy, Regulaminu oraz praw osób trzecich, w tym praw autorskich.

6.     Usługodawca chroni dane Użytkowników zgodnie z polityką prywatności określoną w załączniku nr 2 do Regulaminu stanowiąca jego integralną część.

7.     Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach Serwisu materiałów wymaga każdorazowo zgody Usługodawcy i nie może naruszać postanowień Regulaminu oraz powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może naruszać interesów Usługodawcy. Zabronione jest jakiekolwiek agregowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych w Serwisie w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych jak i poza Internetem. Zabronione jest również wykorzystywanie oznaczeń Serwisu, w tym charakterystycznych elementów grafiki, w ramach własnych usługowych serwisów internetowych.

 

 

§ 4

 

Regulamin, jego udostępnianie i możliwość

odtwarzania

 

1.  Usługodawca nieodpłatnie udostępnia niniejszy regulamin na stronie internetowej serwisu www.eventime.info.

 

2.  Usługobiorca ma możliwość zapoznania się z nim w każdej chwili, w szczególności przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Usługobiorca może również pobrać niniejszy regulamin, co pozwoli mu na jego wielokrotne odtwarzanie w przyszłości.

 

3.  Na życzenie Usługobiorcy Usługodawca prześle niniejszy regulamin Usługobiorcy za pośrednictwem wiadomości e-mail.

 

 

§ 5

 

Rodzaje i zakres usług świadczonych

drogą elektroniczną

 

1.    W serwisie www.eventime.info świadczone są następujące rodzaje usług elektronicznych:

       a) Konto,

       b) Newsletter.

2. Założenie Konta następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego przez Usługobiorcę będącego przedsiębiorcą z branży eventowej oraz akceptacji Regulaminu.

3.   Na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłana wiadomość zwrotna Usługodawcy wraz z danymi do Konta oraz zawierająca inne wymagane prawem informacje.

4.   Konto zostanie utworzone po akceptacji przez Usługodawcę rejestracji o czym zostanie on poinformowany osobną wiadomością e-mail.

5.  Utworzenie Konta jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Usługobiorcą, a Usługodawcą w przedmiocie świadczenia usług na warunkach przewidzianych w Regulaminie.

6.   W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych, utworzyć Konto w ich imieniu oraz dokonywać wszelkich dalszych czynności w ramach Serwisu może jedynie osoba, która jest umocowana do działania w tym zakresie w imieniu tych podmiotów.

7.    Dostęp do Konta Usługobiorca uzyskuje po zalogowaniu (tj. podaniu loginu oraz hasła).

8.   Zakładając Konto Usługobiorca wyraża zgodę na otrzymywanie na podany adres e-mail wiadomości systemowych oraz zawierających informacje o osobach zainteresowanych organizacją eventu w wybranym lokalu[1] .

9.  Świadczenie usług przez Usługodawcę w ramach Konta w Serwisie ma charakter terminowy i odpłatny.

10. Newsletter polega na otrzymywaniu od Usługodawcy informacji odnośnie nowych produktów lub też innych informacji handlowych. Korzystanie z Newslettera następuje po wyrażeniu zgody na jego otrzymywanie przez Użytkowników. Wyrażenie takiej zgody może nastąpić za pośrednictwem dostępnego w serwisie internetowym Usługodawcy formularza.

 

11.   Usługa Newslettera świadczona jest przez czas nieoznaczony.

 

12.  Z uwagi na treść art. 12 ust. 1 pkt. 19 ustawy o prawach konsumenta z dnia 24 czerwca 2014 r. Usługodawca informuje, iż stosuje w swoim serwisie techniczne środki ochrony w postaci oprogramowania antywirusowego.

 

13.  Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej może być rozwiązana w każdym czasie w  drodze porozumienia zawartego pomiędzy Usługodawcą i Usługobiorcą/Użytkownikiem.

 

14.  Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym może zostać:

 

a)  wypowiedziana przez Usługobiorcę/Użytkownika będącego konsumentem w dowolnym terminie, bez wskazywania przyczyn poprzez wysłanie wiadomości na Adres E-mail Usługodawcy, wysłanie wiadomości SMS na numer Usługodawcy lub pisemnie na Adres Korespondencyjny Usługodawcy. Okres wypowiedzenia wynosi 7 dni,

 

b)  wypowiedziana przez Usługodawcę umowy Usługobiorcy/Użytkownikowi nie będącemu jednocześnie Konsumentem poprzez przesłanie Usługobiorcy/Użytkownikowi stosownego oświadczenia na jego adres e-mail. Okres wypowiedzenia w tym przypadku wynosi 3 dni.

 

10. Usługodawca zapewni Usługobiorcy/Użytkownikowi dostęp do aktualnej informacji o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną oraz funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi, wprowadzanych przez usługodawcę do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca/Użytkownik.

 

11. Usługodawca zapewni dostęp Usługobiorcy/Użytkownikowi do informacji, o których mowa w art. 20 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

12. Serwis korzysta z plików Cookies. Klient może wyrazić zgodę na włączenie obsługi  plików Cookies.§ 6

 

Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem

teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca

 

Korzystanie z systemu teleinformatycznego Usługodawcy wymaga łącznego spełnienia niniejszych warunków:

a) Komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu,
b) Dostęp do poczty elektronicznej,
c) Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej,
d) Zalecana rozdzielczość ekranu: 1024x768,
e) Włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi technologii Javascript.

 

§ 7

 

Zamieszczanie ogłoszeń

 

1.    Usługobiorca za pośrednictwem Systemu zamieszczania ogłoszeń dodaje swoje oferty wynajęcia lokali użytkowych Użytkownikom serwisu eventime.info.

 

2.    Usługobiorcę w trakcie korzystania z serwisu obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

3.    Zamieszczenie Ogłoszenia w Serwisie wymaga:

-            wypełnienia formularza dostępnego na stronach Serwisu, w tym umieszczenia treści Ogłoszenia, a następnie

-            dokonania aktywacji Ogłoszenia.

 

4.    Aktywacja Ogłoszenia nastąpi poprzez opłacenie usługi zgodnie z Cennikiem.

5.    Emisja Ogłoszenia w Serwisie rozpoczyna się nie później, niż w ciągu 24 godzin od aktywacji.

6.    Za pomocą formularza, o którym mowa powyżej, Użytkownik może dołączyć do Ogłoszenia zdjęcia nieruchomości (w liczbie i w formatach określonych na stronie Serwisu), a także wybrać dodatkowe usługi promocji Ogłoszenia oraz produkcji materiałów reklamowych, o których mowa w Cenniku.

7.    W okresie emisji Ogłoszenia Usługobiorca może modyfikować treść Ogłoszenia (poza zmianą typu ogłoszenia i jego kategorii w Serwisie), usunąć Ogłoszenie a także dokonać wyboru usług promocji Ogłoszenia bądź opcji przedłużenia czasu emisji Ogłoszenia.

8.    Uruchomienie każdej z usług promocji następuje nie później niż w ciągu 24 godzin od jej aktywacji dokonanej poprzez jej opłacenie zgodnie z Cennikiem.

 

 

 

§ 8

 

Zawieranie i rozwiązywanie

umów o świadczenie usług

drogą elektroniczną

 

1.    Umowa o świadczenie usługi Konta ma charakter odpłatny.

 

2.    Posiadacz Konta może za jego pośrednictwem zawierać umowy z Użytkownikami, którzy poprzez Serwis wysłali wiadomość o zainteresowaniu ofertą eventową.

 

3.    Aktywacja Konta wiąże się z opłatą w wysokości 550 zł netto ( powiększoną o obowiązujący w chwili zakupu podatek od towarów i usług (VAT). Usługa Konto Premium ważna jest przez okres 12 miesięcy następujących po aktywacji.

 

4.    Po dokonaniu zapłaty, o której mowa w ust. 3 Usługodawca dokonuje aktywacji usługi Konta w terminie 24 godzin od zaksięgowania wpłaty.

5.    Wysokość opłat za Usługi określa Cennik stanowiący załącznik do Regulaminu, przy czym Usługodawca może, w ramach organizowanych akcji promocyjnych, oferować Usługi w czasie trwania takich akcji w atrakcyjniejszej cenie, co nie stanowi zmiany Regulaminu.

6.    Aktywacji Konta można dokonać poprzez dokonanie płatności (w pełnej należnej kwocie) w wybrany sposób, tj. :

-            poprzez przelew online, tj. formę płatności elektronicznej obsługiwaną:

-            poprzez przelew tradycyjny bezpośrednio w oddziale banku lub na poczcie.

 

 

§ 9

 

Postępowanie reklamacyjne

 

1.    Usługobiorca może zgłaszać reklamacje dotyczące niewykonania, bądź nienależytego wykonania umowy przez Usługodawcę w terminie 30 dni od wystąpienia okoliczności, której reklamacja dotyczy.

2.    Usługobiorca może złożyć reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając ją na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pocztą tradycyjną na Adres Korespondencyjny Usługodawcy.

3.    Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Informacja o sposobie jej rozpatrzenia zostanie dostarczona na adres e-mail Usługobiorcy wskazany podczas rejestracji Konta.

4.    W przypadku rozpatrzenia reklamacji w sposób uzasadniający w całości lub części zwrot opłaty za usługę, należność zostanie zwrócona na wskazany przez Użytkownika rachunek bankowy. Jeżeli Usługodawca wystawił Usługobiorcy na jego żądanie fakturę VAT, zwrot należności dokonany zostanie po otrzymaniu przez Usługodawcę potwierdzenia przez Usługobiorcę otrzymania faktury korygującej.

 

§ 10

 

Informacja handlowa

 

1.  Informacja handlowa będzie wyraźnie wyodrębniana i oznaczana w sposób niebudzący wątpliwości, że jest to informacja handlowa pochodząca od Usługodawcy.

 

2.  Informacja handlowa będzie dostarczana za pomocą Newslettera po jej wcześniejszym zamówieniu. Użytkownik może wyrazić zgodę na świadczenie usługi poprzez podanie swojego adresu e-mail, zaznaczeniu pól “Zgadzam się z Regulaminem” i “Zgadzam się na otrzymywanie informacji handlowej” oraz kliknięciem przycisku “Zapisz[2] ”.

 

3.   Wyrażenie zgody przez Użytkownika, w sposób wskazany w punkcie poprzednim, oznacza przede wszytkim zgodę na otrzymywanie ofert promocyjnych od Usługodawcy.

 

4.    W sprawach nieuregulowanych w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.

 

 

 

§ 11

 

Dane osobowe i ich ochrona

 

1.  Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz.U.2002.101.926), zwaną dalej u.o.d.o., jest Usługodawca, tj. Magdalena Kettner prowadząca działalność pod firmą Polish Design Magdalena Kettner przy ul. Osobowickiej 143/3 we Wrocławiu (kod pocztowy 51-004), NIP 895 188 20 96.

 

2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych, ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz w niniejszym regulaminie.

 

3. Udostępnienie danych osobowych Usługobiorcy ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do świadczenia usług drogą elektroniczną. Usługodawca zastrzega sobie prawo odmowy świadczenia usługi drogą elektroniczną z powodu nieudostępnienia przez Usługobiorcę będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą jego danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, nazwy firmy (jeżeli jest inna niż imię i nazwisko), numeru NIP oraz adresu.

4. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane w celu realizacji świadczonych usług oraz w celach marketingu produktów/usług własnych Usługodawcy. Podstawą prawną przetwarzania danych w celach wymienionych powyżej jest ustawowe upoważnienie obejmujące przetwarzanie danych osobowych Usługobiorcy niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między Usługobiorcą i Usługodawcą (art. 18 pkt. 1 u.s.u.d.e.), przetwarzanie danych ze względu na właściwość usług świadczonych przez Usługodawcę lub sposobu ich rozliczenia (art. 18 pkt 2 u.s.u.d.e.), marketing bezpośredni własnych produktów lub usług administratora danych (art. 23 ust. 4 u.o.d.o.) oraz gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych (art. 23 pkt 1 podpunkt 5 u.o.d.o.).

 

6. Usługodawca zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Usługobiorców, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

 

7. Usługobiorca ma prawo do wglądu, uzupełniania, i korekty treści swoich danych osobowych. Oprócz tego, Usługobiorcy przysługuje prawo do żądania wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia. W tym celu należy wysłać odpowiednie pismo na Adres Korespondencyjny Usługodawcy.

 

8. Po zakończeniu korzystania z usług przez Usługobiorcę, Usługodawca nie będzie przetwarzać danych osobowych wymienionych w ust. 5, za wyjątkiem tych danych, które są: dopuszczone do przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub umowy lub niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług, jak również tych, na których przetwarzanie Usługobiorca wyraził zgodę. Usługodawca usunie w takim przypadku wszelkie oznaczenia identyfikujące Usługobiorcę oraz zakończenie sieci telekomunikacyjnej i system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca (anonimizacja danych), chyba że Usługobiorca wyrazi zgodę na nieusuwanie tych oznaczeń.

 

 

 

 § 12


Zagrożenia związane z korzystaniem z usługi

świadczonej drogą elektroniczną

przez Usługodawcę

 

1.  Usługodawca zobowiązuje się do bieżącego informowania Usługobiorcy o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną oraz funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi, wprowadzanych przez usługodawcę do systemu teleinformatycznego, którym posługiwać będzie się użytkownik serwisu eventime.info.

 

2.    Informacje, o których mowa w ust. 1 publikowane będą na głównej stronie Serwisu.


§ 13

Środki techniczne stosowane przez

Usługodawcę w celu zabezpieczenia

systemów Usługobiorców

 

Usługodawca umożliwia nieodpłatnie Usługobiorcy:

a.       korzystanie przez Usługobiorcę z usługi w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na te usługę, w szczególności przy wykorzystaniu technik kryptograficznych odpowiednich dla właściwości świadczonej usługi,

b.      jednoznaczną identyfikację stron usługi oraz potwierdzenie faktu złożenia oświadczeń woli i ich treści, niezbędnych do zawarcia drogą elektroniczną umowy o świadczenie tej usługi,

 

 

§ 14

 

Postanowienia końcowe

 

1.    Niniejszy regulamin wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od jego opublikowania tj. z dniem …

2.    Regulamin dostępny jest w Serwisie, a także przesyłany drogą poczty elektronicznej na adres e-mail Użytkownika w przypadkach wymaganych przez powszechnie obowiązujące przepisy.

3.    O zmianie Regulaminu Usługodawca poinformuje poprzez zamieszczenie informacji na stronie Serwisu. Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Uslugodawcę, nie krótszym jednak, niż 7 dni od publikacji informacji. Usługi aktywowane przed wejściem w życie zmian będą wykonane na warunkach dotychczasowych, dalsze zaś aktywacje możliwe są na warunkach bieżących.

4.   O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla całości umowy pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, której przedmiotem jest świadczenie przez Usługodawcę usług na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.

5.  Wszelkie spory wynikające z umowy zawartej pomiędzy Usługodawcą i Usługobiorcą będącym jednocześnie przedsiębiorcą rozstrzygane będą przez sądy właściwe dla siedziby Usługodawcy.

6.  Ogłoszeniodawcy będący konsumentami mają możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Poznaniu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.


Przy rejestracji w serwisie powinien być checkbox dot. akceptacji regulaminu.

Powinny się pojawić jeszcze co najmniej 2 chceckboxy:

1)  dot. wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w serwisie. pt:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym przez (...) w celu realizacji usług świadczonych w ramach serwisu eventime.info" 

2) dot. wyrażenia zgody na  zbieranie danych osobowych do celów marketingowych, pt: Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez (...), podanych w rejestracji danych osobowych w celach

marketingowych i promocji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 Nr 133, poz. 883).

3) dot.  wyrażeniu zgody na otrzymywanie niezamówionych informacji handlowych drogą elektroniczną pt: Wyrażam zgodę na przesyłanie przez (...), niezamówionej informacji handlowej drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą

o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) - o ile jest przewidziane przesyłanie takich informacji  handlowych.

Jeśli istnieje opcja zapisania się do newslettera bez zakładania konta przy takiej opcji powinny być umieszczone 2 checkboxy, domyślnie odznaczone, ale ich zaznaczenie jest wymagane do zapisu. Pierwszy o akceptacji regulaminu, drugi o zgodzie na przekaz reklamowy (chyba że taki nie będzie miał miejsca drogą mailową – wtedy należy usunąć komentowane zdanie). Przykładowy tekst zgody: „Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej kierowanej do mnie za pomocą środków komunikacji elektronicznej w szczególności poczty elektronicznej zgodnie z przepisem art. 10 ust 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 144 z 2002 r. poz. 1204)”

Newsletter

Bądź na bieżąco z naszymi ofertami

Zapisz się, aby otrzymywać najlepsze oferty na swojego maila

Wysłano!

Skontaktuj sie z nami

email

Kontakt e-mail
kontakt@eventime.info

telefon komórkowy

Kontakt z tel. komórkowych
505 956 980

Top